+

GRED HD 3D

Jest to oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych georadarowych przeznaczone dla rodziny systemów powierzchniowych GPR IDS. Znajduje zastosowanie dla danych pochodzących z pomiarów jednokanałowych oraz wieloczęstotliwościowych.

3d obraz

Gred HD 3D z zaznaczonymi elementami

warstwy

Okno B-scan z naniesionymi warstwami

Główne właściwości GRED 3D:

 • Łatwość importu i przetwarzanie wieloczęstotliwościowych danych GPR,
 • Obsługa danych pochodzących z GPS,
 • Zaawansowane filtracje 2D
 • Proste zarządzanie danymi i ich wizualizacja
 • Prezentacja trójwymiarowa z możliwością przeglądania dowolnych przekrojów
 • drukowanie i eksport obrazu
 • wstawianie syntetycznych rdzeni wiertniczych
 • automatyczne lub manualne zaznaczanie warstw i ich kalibracja za pomocą rdzeni
 • automatyczne szacowanie prędkości propagacji
 • automatyczna korekta głębokości przy pomocy prędkości propagacji
 • tworzenie map powierzchniowych z dowolnej głębokości
 • zaznaczanie obiektów ciągłych i kubaturowych

 

Bez tytułu

 

Zaawansowane algorytmy oraz filtry 2D:

 • dostosowanie prędkości fali,
 • filtr częstotliwościowy,
 • filtr środowiskowy,
 • pionowy i poziomy filtr pasmowy,
 • inne pionowe i poziome filtry definiowane,
 • filtry obcinania sygnału,
 • transformacja Hilbert'a,
 • algorytm przesunięcia,
 • wyświetlanie i analiza mocy oraz amplitudy widma częstotliwościowego,
 • wyświetlanie mocy tłumienia,
 • tomografia

 

33

Łatwy wybór i edycja konkretnej lini pomiarowej w profilu 3D. Echogram może być wyświetlany w kilku formach, kolorach, skalach oraz powiększeniach. Na mapach warstwicowych i echogramach można wyświetlać dodatkowo informacje pochodzące z odwietrów i markerów (znaczniki wprowadzane przez urzytkownika podczas pomiarów).

 • Wyświetlanie 3D danych.

Przetworzone dane mogą być prezentowane w postaci przestrzennych prostopadłościanów oraz plastrów warstwicowych.

 • Rozszerzone narzędzia interpretacyjne.

Interpretacja wizualna (struktury, objekty, warstwy) jest połączona narządziem exportującym wyniki do programów 2D CAD, gdzie może być dalej przetworzona dla zagadnień inżynierskich.

 • Możliwość druku oraz eksportu do plików graficznych.